Lo sentimos. Aún no hemos traducido esta página al español. Avísenos si desea que esto sea una prioridad y traduciremos la página lo antes posible.


We're sorry. We have not yet translated this page into Spanish. Please let us know if you want us to make it a priority and we will work to translate it as soon as possible.


Solicitar traducción Request translation

Gracias, su solicitud ha sido presentada. Thank you, your request has been submitted.

Sa pahinang ito

Mga benepisyo sa kawalan ng trabaho | Bayad na Medikal at Bakasyon sa Pamilya | Trabaho at pagsasanay

  


Mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Mag-apply sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-410-0758. I-dial ang ekstensyon 34 para sa tulong sa Tagalog (magagamit nang libre ang mga tagapagsalin). Kung ikaw ay bingi, mahina ang pandinig, o may kapansanan sa pagsasalita, tawagan ang Washington Relay Service(Serbisyo ng Washington Relay) sa pamamagitan ng pag-dial sa 711.

Kapag tinawagan mo ang numero, maaari mong marinig ang mensaheng ito (wav file) sa salitang Ingles. Sinasabi nito:

"Dahil sa dami ng mga tawag, hindi namin masagot ang tawag mo sa ngayon. Pakitawagan muli mamaya, o i-access ang impormasyon at mga serbisyo ng kawalan ng trabaho sa aming website sa www.esd.wa.gov. Salamat sa iyong pasensya. Paalam."

Sa kabila ng mataas na dami ng tawag, nakatuon kaming tulungan ka. Mayroon kaming magagamit na mga tagapagsalin ng wika. Kung kailangan mong mag-apply sa pamamagitan ng telepono, maaaring makatulong ang mga tip na ito.

 • Tumawag nang maaga o huli upang madagdagan ang iyong mga pagkakataong makausap ang isang operator.
  Mga oras ng Himpilan ng Pagtanggap at Impormasyon.
 • Sagutin ang telepono. Maaaring tayo! Hindi makikita ang aming pangalan sa iyong caller ID. Kung nakaligtaan mo ang aming tawag, kakailanganin mong tawagan kami, kung saan magdaragdag ng mas maraming oras sa proseso ng iyong aplikasyon.

Bago mag-apply:

 • Kung hindi ka isang mamamayan ng U.S., maaari ka pa ring mag-aplay para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho. Matuto nang higit pa tungkol sa pagkamamamayan at ang iyong legal na karapatang magtrabaho.
 • Gamitin ang gabay na ito para matuto pa tungkol sa eServices, ang ligtas na website ng Employment Security Department(Kagawaran ng Seguridad sa Pagtatrabaho). Gamitin ang eServices para mag-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, magsumite ng lingguhang mga kahilingan, at i-access ng impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo.

Nag-aaplay:

Pagkatapos mag-apply:

 • Kung nakatanggap ka ng liham ng resolusyon mula sa amin at hindi ka sumasang-ayon dito, ang pinakamadaling paraan para mag-apela ay online sa eServices. O, maaari mong gamitin ang form ng Apela sa Mga Benepisyo.
 • Upang makatanggap ng mga benepisyo, kailangan mong maghanap ng trabaho. Matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa paghahanap ng trabaho.
 • Bisitahin ang pahinang Bumalik sa trabaho para sa hanay ng mga mapagkukunan para sa mga manggagawa.
 • Ang pahina ng Pagtanggi sa trabaho ay tumutugon sa mga katanungan tungkol sa mga empleyado na hindi bumalik sa kanilang trabaho.
 • Ang mga lampas sa itinakdang panahon na pagbabayad ay nangyayari kapag may nakatanggap ng mga benepisyo at sa kalaunan ay nalaman naming hindi sila karapat-dapat. Mangyaring huwag balewalain ang mga abiso sa lampas sa itinakdang panahon na pagbabayad.

 

Paid Family & Medical Leave(Bayad na Medikal at Bakasyon sa Pamilya)

Paid Family & Medical Leave(Bayad na Medikal at Bakasyon sa Pamilya) ay isang benepisyo para sa mga manggagawa sa Washington. Narito ito para sa iyo kapag ang isang malubhang kondisyon sa kalusugan ay pumipigil sa iyo sa pagtatrabaho o kapag kailangan mo ng oras upang alagaan ang isang miyembro ng pamilya, makipag-bonding sa isang anak na bagong silang, o gumugol ng oras sa isang miyembro ng pamilya na naghahanda para sa serbisyo militar sa ibang bansa.

Matuto pa tungkol sa Paid Leave(Bayad na Bakasyon).

  

Mga trabaho at pagsasanay (Ingles at Espanyol)

Matutulungan kang makahanap ng WorkSource para sa iyong susunod na trabaho o karera. Pumunta sa WorkSourceWA.com upang magsimula. Sa ilalim Resources (ng Mga Mapagkukunan), gamitin ang panghanap ng WorkSource upang maghanap ng opisinang malapit sa iyo at makita kung anong mga serbisyo ang magagamit nang virtual at nang personal.