Lo sentimos. Aún no hemos traducido esta página al español. Avísenos si desea que esto sea una prioridad y traduciremos la página lo antes posible.


We're sorry. We have not yet translated this page into Spanish. Please let us know if you want us to make it a priority and we will work to translate it as soon as possible.


Solicitar traducción Request translation

Gracias, su solicitud ha sido presentada. Thank you, your request has been submitted.

Ihihinto na ang pagbibigay ng Pederal ng mga benepisyo para sa mga nawalan ng trabaho dulot ng pandemya

Maaaring maapektuhan ang iyong claim

Kahit na nagkaroon ka na ng trabaho o huminto ka na sa pag-claim ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, pakibasa ang mahalagang mensaheng ito.

Ang CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, Tulong, Ayuda, at Pinansyal na Seguridad Kaugnay ng Coronavirus) Act at ang iba pang programa ng pederal na pinalawak at ang mga pinalawig na benepisyo sa kawalan ng trabaho ay mag-e-expire na. Ang linggo na matatapos sa Set. 4 ay ang huling linggo kung kailan makakakuha ng mga benepisyo mula sa mga programang ito:

 • PUA (Pandemic Unemployment Assistance, Tulong para sa Nawalan ng Trabaho Dahil sa Pandemya) – Para sa mga self-employed, freelancer, independent contractor at iba pang hindi magkakwalipika sa mga regular na benepisyo sa kawalan ng trabaho.
 • PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, Pang-emergency na Kompensasyon para sa Nawalan ng Trabaho Dahil sa Pandemya) - Pinapalawig ang mga benepisyo matapos mong maubusan ng mga regular na benepisyo sa kawalan ng trabaho.
 • FPUC (Federal Pandemic Unemployment Compensation, Kompensasyon ng Pederal para sa Nawalan ng Trabaho Dahil sa Pandemya) – Ang dagdag na $300 kada linggo para sa lahat ng kwalipikadong claimant.

Ano ang gagawin ngayon

 • Patuloy na magsumite ng iyong mga lingguhang claim
  Hanggang Set. 4, patuloy na magsumite para sa mga linggo kung kailan mo gustong makakuha ng mga benepisyo.
 • Abangan ang mga mensahe galing sa amin
  Maaari kang makatanggap ng mga mensahe mula sa amin sa iyong eServices account o sa pamamagitan ng mail. Sagutin ang alinman sa aming mga kahilingan para sa impormasyon. Kahit na huminto ka na sa pagsusumite ng claim o nakahanap ka na ng trabaho, maaaring kailanganin pa rin naming makipag-ugnayan sa iyo.
 • Makakuha ng tulong sa iyong paghahanap ng trabaho
  Matutulungan ka ng WorkSource na mahanap ang iyong susunod na trabaho o career. Pumunta sa WorkSourceWA.com para magsimula. Sa ilalim ng Mga Resource, gamitin ang WorkSource locator para makahanap ng tanggapan na malapit sa iyo at makita kung anong mga serbisyo ang available nang virtual at nang personal.

Kung kailangan mo pa rin ng mga benepisyo matapos ang Set. 4, maaaring magawa mong:

 • Patuloy na makapagsumite ng mga lingguhang claim kung mayroon kang aktibong claim sa kawalan ng trabaho
  Maaaring mayroon kang mga linggong available sa isang regular na claim sa kawalan ng trabaho.
 • Kung gumagamit ka ng eServices, malalaman mong mayroong kang mga available na linggo kung may makikita kang link na nagsasabing Mayroon kang lingguhang claim na isusumite.
 • Kung magsusumite ka ng mga lingguhang claim sa pamamagitan ng pagtawag, may maririnig kang opsyon para maghain ng lingguhang claim.

Tandaan: Kung may mga natitira kang linggo sa isang regular na claim sa kawalan ng trabaho na available at kwalipikado ka para sa mga linggong iyon, makukuha mo ang iyong regular na halaga ng lingguhang benepisyo. Hindi kasama sa halagang iyon ang dagdag na $300 kada linggo galing sa FPUC.

 • Mag-apply para sa bagong claim
  Ang pinakamadaling paraan para mag-apply para sa bagong claim ay sa pamamagitan ng paggamit ng iyong eServices account. Piliin ang Mag-apply para sa mga benepisyo sa ilalim ng Mga Alerto.

Kung gusto mong gumawa ng eServices account, pumunta sa esd.wa.gov/unemployment at piliin ang Mag-apply Ngayon Online.


Kung hindi ka makakapag-apply para sa isang bagong claim sa eServices, tawagan ang Unemployment Claims Center sa 800-318-6022. May available na libreng tulong sa pagsasaling-wika Relay 711.

 • Simulang muli ang isang claim
  Kung nakaligtaan mong magsumite ng mga claim para sa mababa sa limang linggo, hindi mo kailangang simulang muli ang iyong claim. Ituloy ang pagsusumite ng mga lingguhang claim mula sa huling linggo na nakaligtaan mo.

  Kung nakaligtaan mong magsumite ng mga claim nang lima o higit pang linggo, puwede mong simulang muli ang iyong claim. Ang pinakamadaling paraan para magawa iyon ay online.

 

Basahin ang kumpletong tagubilin na may mga screenshot sa aming website sa esd.wa.gov/unemployment/restart-your-claim.
Puwede mo ring simulang muli ang iyong claim sa pamamagitan ng pagtawag. Tawagan ang Unemployment Claims Center sa linggo kung kailan mo gustong simulang muli ang iyong claim.

 

Narito kami para tulungan ka
Nauunawaan namin na ang pagtatapos ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho ng pederal ay maaaring nakakalitong panahon. Maraming tao ang tatawag sa aming Unemployment Claims Center para sa mga tanong. Labis na mahihirapang makipag-ugnayan sa aming mga agent sa pamamagitan ng pagtawag.

Subukan muna ang mga ito:

 

 

Paano mag-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Ano ang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho?

Ang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho ay nagbibigay sa iyo ng pansamantalang kita kapag mawalan ka ng trabaho, ikaw man ang dahilan o hindi. Pinapalitan ng salapi ang ilan sa nawala mong kita at tumutulong ito sa iyong mabayaran ang mga gastos habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Nanggagaling ang mga benepisyo mula sa mga buwis na binayaran ng iyong (mga) dating employer. Ang mga benepisyo ay hindi batay sa pinansiyal na pangangailangan—para lang ito sa kung nawalan ka kamakailan ng trabaho.


Mag-apply online (Ingles at Espanyol lamang)

Sa online ang pinakamainam at pinakamabilis na paraan para mag-apply. Ang online na aplikasyon ay available lang sa Ingles at Espanyol. Bago ka mag-apply, tingnan kung kwalipikado ka at alamin kung ano ang kailangan mo para mag-apply:


Mag-apply online ngayon

(Ingles at Espanyol lamang)


Mag-apply sa pamamagitan ng telepono (may mga available na interpreter o tagasalin)

Para mag-aplay para sa mga benepisyo, magsampa ng lingguhang claim, o kumuha ng pangkalahatang tulong, tawagan ang Linya ng Akses sa Wika sa 800-410-0758. I-dial ang ekstensyong 34 para sa tulong sa Tagalog. Magagamit nang libre ang mga tagapagsalin.

Mangyaring tandaan: Kapag tawagan mo ang numero, maaaring marinig mo ang mensaheng ito sa Ingles kung hindi namin masagot ang tawag mo:

"Dahil sa dami ng mga tawag, hindi namin masagot ang tawag mo sa ngayon. Mangyaring tumawag ulit mamaya, o maghanap ng impormasyon sa kawalan ng trabaho sa aming website sa www.esd.wa.gov. Salamat sa iyong pasensya. Paalam."

Kung marinig mo ang mensaheng ito, pakisubukang tumawag ulit mamaya.

Tumawag nang maaga o bandang hapon
Mas malaki ang pagkakataon mong makakausap ng isang operator kung tatawag ka nang maaga o bandang hapon. (Mga oras at impormasyon ng claims center).

Sagutin ang telepono
Baka kami ang tumatawag! Hindi lalabas ang pangalan namin sa iyong caller ID. Kung hindi mo nasagot ang aming tawag, kailangan mo kaming tawagan ulit, na magdaragdag ng higit na oras sa proseso ng iyong aplikasyon.