Lo sentimos. Aún no hemos traducido esta página al español. Avísenos si desea que esto sea una prioridad y traduciremos la página lo antes posible.


We're sorry. We have not yet translated this page into Spanish. Please let us know if you want us to make it a priority and we will work to translate it as soon as possible.


Solicitar traducción Request translation

Gracias, su solicitud ha sido presentada. Thank you, your request has been submitted.

Kết thúc trợ cấp thất nghiệp do đại dịch của liên bang

Yêu cầu trợ cấp của quý vị có thể bị ảnh hưởng

Ngay cả khi quý vị đã nhận được một công việc hoặc đã ngừng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, vui lòng đọc thông báo quan trọng này.

CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona) và các chương trình của liên bang khác mở rộng hoặc gia hạn trợ cấp thất nghiệp đều sắp hết hạn. Tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 là tuần cuối cùng được hưởng trợ cấp từ các chương trình này:

 • PUA (Pandemic Unemployment Assistance, Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Đại Dịch) – Dành cho những người tự kinh doanh, làm nghề tự do, nhà thầu độc lập và những người khác không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường.
 • PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, Bồi Thường Thất Nghiệp Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Do Đại Dịch) - Gia hạn trợ cấp sau khi quý vị đã hết trợ cấp thất nghiệp thông thường.
 • FPUC (Federal Pandemic Unemployment Compensation, Bồi Thường Thất Nghiệp Do Đại Dịch Của Liên Bang) – Thêm $300 một tuần cho tất cả những người yêu cầu trợ cấp hội đủ điều kiện.

Điều cần làm vào lúc này

 • Tiếp tục nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần của quý vị
  Cho đến ngày 4 tháng 9, hãy tiếp tục nộp đơn cho những tuần mà quý vị muốn nhận trợ cấp.
 • Theo dõi các thông báo trong tương lai từ chúng tôi
  Quý vị có thể nhận được thông báo từ chúng tôi trong tài khoản eServices của mình hoặc qua đường bưu điện. Phản hồi mọi yêu cầu cung cấp thông tin của chúng tôi. Ngay cả khi quý vị đã ngừng yêu cầu trợ cấp hoặc tìm được việc làm, chúng tôi vẫn có thể cần liên hệ với quý vị.
 • Nhận trợ giúp tìm kiếm công việc của quý vị
  WorkSource có thể giúp quý vị tìm công việc hoặc nghề nghiệp tiếp theo của mình. Truy cập WorkSourceWA.com để bắt đầu. Trong phần Resources (Tài Nguyên), sử dụng bộ định vị WorkSource để tìm một văn phòng gần quý vị và xem những dịch vụ nào đang được cung cấp trực tuyến và trực tiếp.

Nếu quý vị vẫn cần trợ cấp sau ngày 4 tháng 9, quý vị có thể:

 • Tiếp tục nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần nếu quý vị có một yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đang hoạt động
  Quý vị có thể có những tuần vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường.
 • Nếu quý vị sử dụng eServices, quý vị sẽ biết mình có những tuần vẫn được nhận trợ cấp nếu quý vị thấy một liên kết cho biết rằng Quý vị có một yêu cầu trợ cấp hàng tuần cần nộp đơn.
 • Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần bằng điện thoại, quý vị sẽ nghe thấy một tùy chọn nộp đơn yêu cầu trợ cấp hàng tuần.

Hãy nhớ rằng: Nếu quý vị vẫn còn những tuần được nhận trợ cấp theo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thông thường và quý vị hội đủ điều kiện cho những tuần đó thì quý vị sẽ được thanh toán số tiền trợ cấp hàng tuần thông thường của mình. Số tiền đó sẽ không bao gồm khoản tiền thêm $300 mỗi tuần từ FPUC.

 • Nộp đơn xin yêu cầu trợ cấp mới
  Cách đơn giản nhất để nộp đơn xin yêu cầu trợ cấp mới là sử dụng
  tài khoản eServices của quý vị. Chọn Apply for benefits (Nộp đơn xin trợ cấp) trong phần Alerts (Cảnh báo).

Nếu quý vị muốn tạo một tài khoản eServices mới, hãy truy cập esd.wa.gov/unemployment và chọn Apply Online Now (Đăng Ký Trực Tuyến Ngay).


Nếu quý vị không thể nộp đơn xin yêu cầu trợ cấp mới trên eServices, hãy gọi Trung Tâm Yêu Cầu Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment Claims Center) theo số 800-318-6022. Có sẵn dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Dịch vụ tiếp âm 711.

 • Bắt đầu lại một yêu cầu trợ cấp
  Nếu quý vị đã bỏ lỡ việc nộp yêu đơn cầu trợ cấp trong khoảng thời gian dưới năm tuần, thì quý vị không cần bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình. Hãy tiếp tục gửi yêu cầu trợ cấp hàng tuần từ tuần trước đó mà quý vị đã bỏ lỡ.

  Nếu quý vị đã bỏ lỡ việc nộp đơn yêu cầu trợ cấp trong khoảng thời gian từ năm tuần trở lên, quý vị có thể bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình. Cách đơn giản nhất để thực hiện điều đó là bằng phương thức trực tuyến.

 

Xem hướng dẫn đầy đủ cùng với ảnh chụp màn hình trên trang mạng của chúng tôi tại esd.wa.gov/unemployment/restart-your-claim.

Quý vị cũng có thể bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình bằng điện thoại. Hãy gọi Trung Tâm Yêu Cầu Trợ Cấp Thất Nghiệp vào tuần mà quý vị muốn bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình.

 

Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp quý vị
Chúng tôi hiểu rằng việc kết thúc trợ cấp thất nghiệp của liên bang có thể là một thời điểm gây bối rối. Nhiều người sẽ gọi đến Trung Tâm Yêu Cầu Trợ Cấp Thất Nghiệp của chúng tôi để đặt các câu hỏi. Việc liên hệ với nhân viên của chúng tôi qua điện thoại sẽ rất khó khăn.

Hãy thử sử dụng các nguồn tài nguyên sau đây trước:

 

Cách nộp đơn xin nhận quyền lợi trợ cấp thất nghiệp

Quyền lợi trợ cấp thất nghiệp là gì?

Quyền lợi trợ cấp thất nghiệp cung cấp cho quý vị khoản thu nhập tạm thời khi quý vị bị mất việc mà không phải do lỗi của quý vị. Số tiền đó thay thế một số khoản thu nhập bị mất đi và giúp quý vị trang trải các chi phí trong thời gian tìm việc mới. Các khoản trợ cấp được trích từ tiền thuế mà (các) chủ lao động cũ của quý vị đã nộp. Quyền lợi trợ cấp không dựa trên nhu cầu tài chính—mà chỉ dựa vào tình trạng mất việc của quý vị trong thời gian gần đây.


Đăng ký trực tuyến (chỉ có Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)

Cách tốt nhất và nhanh nhất là đăng ký trực tuyến. Mẫu đăng ký trực tuyến chỉ có bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Trước khi đăng ký, hãy tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện đăng ký hay không và biết được quý vị cần chuẩn bị những gì để đăng ký:

Xem video Đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp này để tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký qua eServices

Nếu quý vị đã đăng ký nhận trợ cấp trong năm vừa qua nhưng cần bắt đầu lại, hãy xem video Bắt đầu lại yêu cầu thanh toán trợ cấp thất nghiệp của quý vị qua eServices này


Đăng ký trực tuyến ngay

(chỉ có Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)


Đăng ký qua điện thoại (có thông dịch viên)

Để nộp đơn nhận trợ cấp thất nghiệp, nộp đơn yêu cầu hàng tuần, hoặc nhận hỗ trợ chung, vui lòng gọi Đường Dây Ngôn Ngữ Truy Cập tại 800-410-0758. Quay số máy lẻ 10 để nhận trợ giúp bằng Tiếng Việt. Luôn có sẵn phiên dịch viên miễn phí.

Vui lòng lưu ý: Khi gọi bằng số điện thoại trên, quý vị có thể nghe tin nhắn thoại

này bằng Tiếng Anh nếu chúng tôi không thể nhận cuộc gọi:

“Vì khối lượng cuộc gọi quá lớn, chúng tôi không thể trả lời cuộc gọi của quý vị ngay lúc này. Vui lòng gọi lại sau, hoặc tìm thông tin thất nghiệp tại trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.esd.wa.gov. Cảm ơn quý vị đã thông cảm. Tạm biệt.”

Nếu quý vị nghe được tin nhắn thoại này, vui lòng gọi lại sau.

Gọi sớm hoặc gọi muộn
Việc gọi sớm hoặc gọi muộn sẽ giúp tăng cơ hội quý vị gặp được nhân viên tổng đài. (Giờ làm việc và thông tin của trung tâm hỗ trợ).

Hãy trả lời điện thoại
Có thể là chúng tôi đang gọi cho quý vị! Tên chúng tôi sẽ không xuất hiện trên ID người gọi của quý vị. Nếu quý vị lỡ cuộc gọi của chúng tôi, quý vị sẽ phải gọi lại cho chúng tôi, và điều này khiến quá trình đăng ký của quý vị kéo dài hơn.