Lo sentimos. Aún no hemos traducido esta página al español. Avísenos si desea que esto sea una prioridad y traduciremos la página lo antes posible.


We're sorry. We have not yet translated this page into Spanish. Please let us know if you want us to make it a priority and we will work to translate it as soon as possible.


Solicitar traducción Request translation

Gracias, su solicitud ha sido presentada. Thank you, your request has been submitted.

ກາງສິ້ນສຸດຂອງສະຫວັດດີການຂອງລັດຖະບານກາງກ່ຽວກັບການຫວ່າງງານຍ້ອນໂລກລະບາດ

ການຮ້ອງຂໍສິດຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ໄດ້ຢຸດເຊົາການຮ້ອງຂໍເງິນສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານແລ້ວກໍຕາມ, ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນນີ້.

ກົດໝາຍ CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄໂຣນາໄວຣັສ, ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດ) ແລະ ແຜນງານອື່ນໆຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ແລະ ເວລາຂອງສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານ ກຳລັງຈະໝົດອາຍຸ. ອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ ແມ່ນອາທິດສຸດທ້າຍທີ່ຈະມີການຈ່າຍເງິນສະຫວັດດີການຈາກແຜນງານເຫຼົ່ານີ້:

 • PUA (Pandemic Unemployment Assistance - ການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານຍ້ອນໂລກລະບາດ) ສໍາລັບຜູ້ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ຜູ້ຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະ, ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບເງິນສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານປົກກະຕິ.
 • PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation -ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກເສີນຍ້ອນໂລກລະບາດ ) ຂະຫຍາຍສະຫວັດດີການຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໝົດສະຫວັດດີກການການຫວ່າງງານປົກກະຕິ.
 • FPUC (Federal Pandemic Unemployment Compensation - ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຍ້ອນໂລກລະບາດຂອງລັດຖະບານກາງ) ເງິນພິເສດ 300 ໂດລາ ຕໍ່ອາທິດສໍາລັບຜູ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ມີສິດທັງໝົດ.

 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນເວລານີ້

 • ສືບຕໍ່ຍື່ນການຮ້ອງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ
  ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ, ສືບຕໍ່ຍື່ນສຳລັບອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຮັບເງິນສະຫວັດດີການ.
 • ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອະນາຄົດຈາກພວກເຮົາ
  ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກພວກເຮົາຢູ່ໃນບັນຊີ eServices ຂອງທ່ານ ຫຼື ທາງໄປສະນີ. ໃຫ້ຕອບທຸກຄຳຂໍຂອງພວກເຮົາເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຢຸດການຮ້ອງຂໍສິດ ຫຼື ໄດ້ວຽກແລ້ວກໍຕາມ, ພວກເຮົາຍັງອາດຈະຕ້ອງການຕິດຕໍ່ຫາທ່ານຢູ່.
 • ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການຊອກວຽກຂອງທ່ານ
  WorkSource ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວຽກ ຫຼື ອາຊີບຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ໄປທີ່com ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ. ພາຍໃຕ້ ຊັບພະຍາກອນ, ໃຊ້ຕົວຊອກຫາ WorkSource ເພື່ອຊອກຫາຫ້ອງການທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ ແລະ ເບິ່ງວ່າມີການບໍລິການໃດແດ່ທີ່ມີໃຫ້ແບບສະເໝືອນຈິງ ແລະ ມາດ້ວຍຕົນເອງ.

ຖ້າທ່ານຍັງຕ້ອງການເງິນສະຫວັດດີການຫຼັງຈາກວັນທີ 4 ກັນຍາ, ທ່ານອາດຈະສາມາດ:

 • ສືບຕໍ່ຍື່ນການຮ້ອງຂໍສິດປະຈໍາອາທິດ ຖ້າທ່ານມີການຮ້ອງຂໍສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານທີ່ດໍາເນີນຢູ່
  ທ່ານອາດຈະມີອາທິດທີ່ມີການຮ້ອງຂໍສິດການຫວ່າງງານເປັນປົກກະຕິ.
 • ຖ້າທ່ານໃຊ້ eServices, ທ່ານຈະຮູ້ວ່າທ່ານມີອາທິດທີ່ມີໃຫ້ ຖ້າທ່ານເຫັນລິ້ງທີ່ບອກວ່າ ທ່ານມີການຮຽກຮ້ອງປະຈໍາອາທິດທີ່ຕ້ອງຍື່ນ.
 • ຖ້າທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຂໍສິດປະຈໍາອາທິດທາງໂທລະສັບ, ທ່ານຈະໄດ້ຍິນຕົວເລືອກໃນການຍື່ນການຮຽກຮ້ອງປະຈໍາອາທິດ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານມີອາທິດເຫຼືອຢູ່ໃນການຮ້ອງຂໍສິດໃນການຫວ່າງງານປົກກະຕິທີ່ມີຢູ່ ແລະ ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບອາທິດເຫຼົ່ານັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນສະຫວັດດີການປະຈໍາອາທິດປົກກະຕິຂອງທ່ານ.  ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະບໍ່ລວມເອົາເງິນພິເສດ 300 ໂດລາຕໍ່ອາທິດຈາກ FPUC.

 • ສະໝັກເພື່ອເຮັດການຮ້ອງຂໍສິດໃໝ່
  ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການຮ້ອງຂໍສິດໃໝ່ແມ່ນການໃຊ້ ບັນຊີ eServices ຂອງທ່ານ. ເລືອກສະໝັກຂໍສະຫວັດດີການ ຢູ່ກ້ອງ ການແຈ້ງການເຕືອນ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງບັນຊີ eServices, ໃຫ້ໄປທີ່ esd.wa.gov/unemployment ແລ້ວເລືອກ ສະໝັກອອນລາຍດຽວນີ້.


ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດສະໝັກຂໍສິດໃໝ່ຢູ່ໃນ eServices, ໃຫ້ໂທຫາສູນຮ້ອງຂໍສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານ (Unemployment Claims Center) ທີ່ 800-318-6022. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາແມ່ນມີໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ. ບໍລິການ Relay 711.

 • ເລີ່ມການຮ້ອງຂໍສິດຄືນໃໝ່
  ຖ້າທ່ານພາດໃນການຍື່ນການຮ້ອງຂໍສິດໃນຊ່ວງເວລາໜ້ອຍກວ່າຫ້າອາທິດ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ່ມການຮ້ອງຂໍສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ສືບຕໍ່ສົ່ງການຮ້ອງສິດປະຈໍາອາທິດຈາກອາທິດສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານພາດ.

  ຖ້າທ່ານພາດໃນການຮ້ອງຂໍສິດໃນຊ່ວງເວລາຫ້າອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມການຮ້ອງຂໍສິດຄືນໃໝ່ໄດ້.ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການເຮັດສິ່ງນັ້ນແມ່ນທາງອອນລາຍ.

 

ເບິ່ງຄຳແນະນຳເຕັມດ້ວຍພາບຖ່າຍໜ້າຈໍຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່ esd.wa.gov/unemployment/restart-your-claim.

ທ່ານສາມາດເລີ່ມການຮ້ອງຂໍສິດຄືນໃໝ່ທາງໂທລະສັບໄດ້. ໃຫ້ໂທຫາ ສູນຮ້ອງຂໍສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານ ໃນອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເລີ່ມການຮ້ອງຂໍສິດຄືນໃໝ່.

 

ພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ
ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າການສິ້ນສະຫວັດດີການຂອງລັດຖະບານກາງກ່ຽວກັບການຫວ່າງງານອາດຈະຊ່ວງເປັນເວລາທີ່ສັບສົນ. ຫຼາຍຄົນຈະໂທຫາສູນຮ້ອງຂໍສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄໍາຖາມຕ່າງໆ. ການຕິດຕໍ່ຫາຕົວແທນຂອງພວກເຮົາທາງໂທລະສັບຈະເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ.

ໃຫ້ລອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນ:

 • ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ອັບເດດໃໝ່ໄດ້ທີ່ esd.wa.gov/COVID-19 (ເປັນພາສາອັງກິດ).
 • ອ່ານກ່ຽວກັບວິທີສະໝັກຂໍສະຫວັດດີການຢູ່ esd.wa.gov/unemployment (ເປັນພາສາອັງກິດ).

ວິທີສະໝັກຂໍເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານແມ່ນຫຍັງ?

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານໃຫ້ທ່ານມີລາຍຮັບຊົ່ວຄາວ ເມື່ອທ່ານໄດ້ອອກວຽກໂດຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານເອງ. ເງິນຊົດເຊີຍແທນລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານສູນເສຍໄປບາງສ່ວນ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊອກຫາວຽກໃໝ່. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ມາຈາກອາກອນທີ່ອະດີດນາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ຈ່າຍ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ—ພຽງແຕ່ວ່າທ່ານສູນເສຍວຽກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.


ສະໝັກຂໍອອນລາຍ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນເທົ່ານັ້ນ)

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໄວທີ່ສຸດໃນການສະໝັກຂໍແມ່ນທາງອອນລາຍ. ຄຳຮ້ອງສະໝັກອອນລາຍມີໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນເທົ່ານັ້ນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສະໝັກຂໍ, ຊອກຮູ້ວ່າທ່ານມີສິດຫຼືບໍ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະໝັກຂໍຫຍັງແດ່:     


ສະໝັກຂໍອອນລາຍດຽວນີ້

(ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນເທົ່ານັ້ນ)


ສະໝັກຂໍທາງໂທລະສັບ (ມີລ່າມແປພາສາໃຫ້)

ເພື່ອສະໝັກຂໍເງິນສົງເຄາະ, ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເງິນສົງເຄາະປະຈໍາອາທິດ ຫຼື ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທົ່ວໄປ, ກະລຸນາໂທຫາສາຍການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍພາສາທີ່ເບີ 800-410-0758. ກົດຕໍ່ 31 ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນ ພາສາລາວ. ມີນາຍພາສາມີໃຫ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ.

ກະລຸນາຊາບວ່າ: ເມື່ອທ່ານໂທຫາເບີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນ ຂໍ້ຄວາມນີ້ ເປັນພາສາອັງກິດ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບສາຍຂອງທ່ານໄດ້:

“ເນື່ອງຈາກມີຄົນໂທມາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບສາຍຂອງທ່ານໄດ້ໃນເວລານີ້. ກະລຸນາໂທໃໝ່ພາຍຫຼັງ ຫຼື ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຫວ່າງງານ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່
 www.esd.wa.gov. ຂອບໃຈທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມອົດທົນ. ລາກ່ອນ.”

ຖ້າທ່ານໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້, ກະລຸນາລອງໂທຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງ.

ໂທແຕ່ເຊົ້າ ຫຼື ແລງ
ການແຕ່ເຊົ້າ ຫຼື ແລງຈະເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານໃນການຕິດຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນງານ (ເວລາເຮັດວຽກສູນການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນ).

ຮັບສາຍໂທລະສັບ
ມັນອາດຈະເປັນພວກເຮົາທີ່ໂທຫາທ່ານ! ຊື່ຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ປະກົດໃນ ID ຜູ້ໂທຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບສາຍຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈຳເປັນຈະຕ້ອງໂທກັບຫາພວກເຮົາ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃສ່ຂະບວນການສະໝັກຂອງທ່ານ.