Lo sentimos. Aún no hemos traducido esta página al español. Avísenos si desea que esto sea una prioridad y traduciremos la página lo antes posible.


We're sorry. We have not yet translated this page into Spanish. Please let us know if you want us to make it a priority and we will work to translate it as soon as possible.


Solicitar traducción Request translation

Gracias, su solicitud ha sido presentada. Thank you, your request has been submitted.

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ | ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ | ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

 


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ

800-410-0758 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 25 ਡਾਇਲ ਕਰੋ (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ 711 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ Washington Relay Service (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

               

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ (wav ਫਾਈਲ) ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.esd.wa.gov 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਲਵਿਦਾ।"

 

ਉੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ।
  ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਰ ID 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂS. ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
 • Employment Security Department (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, eServices ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ eServices ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ:

 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ eServices ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
 • ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।
 • ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਪੰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

 

Paid Family & Medical Leave (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ)

 

Paid Family & Medical Leave (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ) ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

Paid Leave (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼)

ਵਰਕਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ WorkSourceWA.com 'ਤੇ ਜਾਓ। Resources (ਸਰੋਤਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ WorkSource locator (ਵਰਕਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।