Sida loo codsado gunooyinka shaqo la'aanta

Waa maxay gunooyinka shaqo la'aantu?

Gunooyinka shaqo la'aanta ayaa ku siinaaya dakhli ku meel gaar ah markaad ku waydo shaqadaada sabab aadan khaladka adigu lahayn. Lacagta ayaa badalaysa qaar kamid ah dakhliga aad lumisay waxayna kaa caawinaysaa bixinta qarashaadka intaad shaqo cusub helayso. Gunooyinka ayaa ka yimaada canshuurihii laga jaray mushaarkii uu ku siin jiray qofkii aad horay ugu shaqayn jirtay. Gunooyinka laguma salaynaayo baahidaada dhaqaale—kaliya waxaa lagu salaynayaa inaad dhawaan lumisay shaqadaada.

Kahor intaadan bilaabin, arag jawaabaha su'aalahaan guud oo ku saabsan gunooyinka la heli karo.


Oonleen ku codso (Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)

Qaabka ugu fiican ee ugu dhakhsaha badan waa inaad oonleen ku codsato. Codsiga oonleenka ah ayaa kaliya lagu heli karaa af Ingiriis iyo Isbaanish. Kahor intaadan codsan, hubi inaad u qalanto oo baro waxa aad u baahan tahay inaad codsato:              

  • Gunooyinka ayaa la heli karaa si loogu caawiyo dadka shaqo la'aantu ku dhacday cudurka COVID-19 awgiis. Ka fiiri inaad u qalanto iyo inkale halkaan.
  • Hubi inaad u qalnto gunooyinka caadiga ah ee shaqo la'aanta adoo akhrinaaya liiskaan.
  • Kahor intaadan codsan gunada shaqo la'aanta ee caadiga ah, soo dagso liiska hubinta si uu kaaga caawiyo inaad diyaar garoowdo.
  • Haddii aad ganacsi leedahay ama aad waydo shaqadaada COVID-19 awgiis aadana u qalmin gunooyinka caadiga ah ee shaqo la'aanta, waxaad u qalmi kartaa Caawimaada Shaqo La'aanta Aafadu Keentay (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Soo dagso liiskaan kahor intaadan codsan (waxaad u baahan tahay inaad codsato gunada caadiga ah ee shaqo la'aanta marka koobaad). 
  • Haddii aadan ahayn Muwaadin Mareykan ah, waxaad wali codsan kartaa dheefaha shaqo la'aanta. Wax badan ka baro muwaadinnimada iyo xuquuqdaada sharciyeed ee aad u leedahay inaad shaqeyso.
  • Isu diyaari su'aalaha aan kaa weydiinayno sheegashadaada toddobaadlaha ah ee COVID-19.
  • Ogoow xog badan oo ku saabsan waxa aan ku weydiisaneyno markaad codsaneyso gunnada shaqo la'aanta khadka tooska ah.
  • U adeegsotilmaantan si aad wax badan uga barato eServices, Webseetka aaxda Amniga Shaqada (Employment Security Department) ee codsiga gunnooyinka shaqo la'aanta, gudbinta sheegashooyinka toddobaadlaha ah iyo helitaanka macluumaadka ku saabsan gunnooyinka.
  • Haddii aad heshay " Determination Letter " (Warqad Go'aamin) oon kuusoo dirnay aadana nagu raacsanayn, habka ugu fudud ee rafcaan looga qaato waa adeega khadka internetka ee eServices. ama waxaad isticmaali kartaa Benefits Appeal form (Foomka rafcaanka Gunnooyinka).


Hadda oonleen ku codso

(Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)


Kucodso khadka taleefanka (turjumaano ayaa la heli karaa)

Waxaad ku codsan kartaa taleefanka. Mudada la sugaayo wicitaanka ayaa hadda aad u dheer ayadoo dad aad u badan nasoo wacayaan si ay codsi usoo gudbiyaan sabab la xariirta aafada COVID-19. Waxaan ku dadaalaynaa inaan ku caawino aana kuu diyaarino turjumaanada luuqada, marka haddii aad doonayso inaad khadka taleefanka ku codsato, tilmaamahaan ayaa ku caawin kara.

Xili hore ama danbe nasoo wac
Inaad nasoo wacdo xili hore ama danbe waxay kordhinaysaa fursadahaaga helitaanka qof taleefanka kaa qabta (Saacadaa iyo xogta xarunta sheegashooyinka).

Ka jawaab taleefanka
Waxaa suuragal ah inaan kusoo wacno! Magaceenu kamasoo muuqanaayo wicitaanka. Haddii aadan qaban wicitaankeena, waa inaad wicitaanka nagusoo celisaa, taasoo waqti dheeraad ah ku daraysa mudada codsigaaga laga shaqaynaayo.

Si aad taleefanka ugu codsato, wac 800-318-6022.