ວິທີສະໝັກຂໍເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານແມ່ນຫຍັງ?

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານໃຫ້ທ່ານມີລາຍຮັບຊົ່ວຄາວ ເມື່ອທ່ານໄດ້ອອກວຽກໂດຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານເອງ. ເງິນຊົດເຊີຍແທນລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານສູນເສຍໄປບາງສ່ວນ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊອກຫາວຽກໃໝ່. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ມາຈາກອາກອນທີ່ອະດີດນາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ຈ່າຍ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ—ພຽງແຕ່ວ່າທ່ານສູນເສຍວຽກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ກວດເບິ່ງຄຳຕອບສຳລັບ ຄຳຖາມທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບສິດທິປະໂຫຍດທີ່ມີໃຫ້ເຫຼົ່ານີ້.


ສະໝັກຂໍອອນລາຍ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນເທົ່ານັ້ນ)

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໄວທີ່ສຸດໃນການສະໝັກຂໍແມ່ນທາງອອນລາຍ. ຄຳຮ້ອງສະໝັກອອນລາຍມີໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນເທົ່ານັ້ນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສະໝັກຂໍ, ຊອກຮູ້ວ່າທ່ານມີສິດຫຼືບໍ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະໝັກຂໍຫຍັງແດ່:     


ສະໝັກຂໍອອນລາຍດຽວນີ້

(ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນເທົ່ານັ້ນ)


ສະໝັກຂໍທາງໂທລະສັບ (ມີລ່າມແປພາສາໃຫ້)

ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍທາງໂທລະສັບໄດ້. ເວລາໃນການຖືສາຍລໍຖ້າແມ່ນດົນຫຼາຍຍ້ອນມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ກຳລັງໂທກ່ຽວກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກໂຣກລະບາດ COVID-19. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ແລະ ມີລ່າມແປພາສາໃຫ້, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະໝັກຂໍທາງໂທລະສັບ, ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຊ່ວຍໄດ້.

ໂທແຕ່ເຊົ້າ ຫຼື ແລງ
ການແຕ່ເຊົ້າ ຫຼື ແລງຈະເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານໃນການຕິດຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນງານ (ເວລາເຮັດວຽກສູນການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນ).

ຮັບສາຍໂທລະສັບ
ມັນອາດຈະເປັນພວກເຮົາທີ່ໂທຫາທ່ານ! ຊື່ຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ປະກົດໃນ ID ຜູ້ໂທຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບສາຍຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈຳເປັນຈະຕ້ອງໂທກັບຫາພວກເຮົາ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃສ່ຂະບວນການສະໝັກຂອງທ່ານ.

ເພື່ອສະໝັກຂໍທາງໂທລະສັບ, ໂທ 800-318-6022.